Zmiana projektowa istotna i nieistotna

Zmiana projektowa istotna i nieistotna

W procesie budowy pojawiają się zarówno nowe pomysły na to jak powinien wyglądać dom, jak i nowe koncepcje na rozwiązania konstrukcyjne czy optymalizacje materiałowe. Mogą pojawić się także nieprzewidywalne wyzwania, które trzeba rozwiązać poprzez dostosowanie projektu.
Powodów do zmiany może być wiele, natomiast przystępując do realizacji obiektu, posiadamy wcześniej zdobyte pozwolenie na budowę, określające co dokładnie możemy wybudować. W celu uniknięcia niejasności, w ustawie Prawo budowlane, określono rodzaj zmian jakich możemy dokonać bez informowania administracji, a także to co wymaga uzyskania dodatkowej zgody.

Art. 36a ust. 5 (Prawo Budowlane):

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Art. 36a ust. 5a (Prawo Budowlane):

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Dla istotnych zmian należy wykonać projekt zamienny, a następnie złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Istotną zmianę można wykonać dopiero, kiedy dostaniemy administracyjne potwierdzenie np. w postaci zmiany pozwolenia na budowę bądź akceptacji zgłoszenia.
Oczywiście wprowadzenie niektórych zmian nie wymaga wyłącznie pozwolenia od administracji. Zazwyczaj prawa autorskie do naszego projektu posiada projektant/biuro projektowe, od którego kupiliśmy dokumentacje i wniesienie znaczących zmian projektowych wymaga zgody właściciela praw autorskich oraz dodatkowego potwierdzenia od projektanta danej branży. Zresztą zgodnie z literą prawa to właśnie projektant powinien być tą osobą, która decyduje o klasyfikacji istotności zmiany.
Dodatkowo wszystkie zmiany (zarówno istotne, jak i nieistotne) są odnotowywane i umieszczane w dokumentacji powykonawczej łącznie z pozwoleniami, decyzjami projektanta, rysunkami, szkicami i inną niezbędną dokumentacją.
Należy pamiętać, że jeżeli inwestor kontynuuje wykonywanie istotnych zmian projektowych przed otrzymaniem zgody z urzędu, to naraża się na inspekcję nadzoru budowlanego, który może nakazać wstrzymanie prac, uchylić pozwolenie na budowę, wystawić karę pieniężną lub nakazać rozbiórkę części niezgodnej z pozwoleniem.

Share: